Verksamhetspolicy

Vår kvalitet policy

Det är Shelter Transports ständiga mål att hos våra kunder skapa förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras förväntningar. Kvaliteten i hela vår verksamhet skall vara sådan att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som transportör.

Alla som blir berörda av vår verksamhet skall vara fast övertygande om att
kvalitet är en viktig angelägenhet för Shelter Transport. Det betyder att vi skall
erbjuda rätt kvalitet på våra tjänster och transportsystem så att kostnaden för kunden blir så rätt som möjligt.

För att uppnå dessa mål skall Shelter Transport...

 • Ha klara och enkla ansvars och samarbetsformer med kunder och leverantörer.
 • Aldrig eftersätta tjänsternas kvalitet för att uppnå mål som leveranstid eller kortsiktig ekonomi.
 • Varje tjänst/leverans skall vara en rekommendation för en kommande affär.
 • Att aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar.
 • Att känna sig motiverad och kunnig genom kontinuerlig utbildning och information.
 • Att bevara och förstärka vår position.
 • Att transportören skall inneha F-Skattsedel samt giltigt trafiktillstånd och i förekommande fall inneha andra lagstadgade tillstånd som krävs för transportens utförande.
 • Att fordon skall vara i tekniskt gott och välskött skick samt uppfylla kraven på trafiksäkerhet. Gällande fordonsförsäkring inkl. ansvarsförsäkring skall finnas.
 • Att ansvara för att omhändertaget gods är försäkrat till betryggande belopp.

Vår miljöpolicy

Shelter Transport påverkar miljön och ser det som vårt ansvar att minska denna påverkan så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt och tekniskt möjligt. Att värna om vatten, skogen och luften är en förutsättning för Shelter Transport och allas vår fortlevnad och utveckling.
Vi skall ha samma ansvar mot naturen som mot våra kunder, leverantörer och samhället runt omkring oss.

För att uppnå dessa mål skall Shelter Transport....

 • Informera kunder och övrig omvärld om företagets policy och ambitioner på ett sådant sätt att ett förtroende skapas för företagets arbete med att minimera verksamhetens miljöeffekter.
 • Upprätta och vidmakthålla miljöplan och målsättningar för beskrivning och kontroll av miljöfrågorna i enlighet med företagets miljöpolicy.
 • Varje tjänst/leverans skall vara en rekommendation för en kommande affär.
 • Vid inköp skall miljöpåverkan tillmätas en vikt som kan påverka inköpsbesluten.
 • FORDON: Vid nyinvestering skall det även i fortsättningen vara ett krav att fordonet utrustas med motorer godkända enligt nyaste Euro norm.
 • DRIVMEDEL: MK 1 eller bättre skall och används för drift av fordonet.
 • OLJOR/ OLJEFILTER: Byten skall och sker enligt fastställd intervall på verkstad eller anpassad plats där betryggande rutiner för omhändertagande kan dokumenteras.
 • DÄCK: Rutiner för kontroll av däcktryck ska finnas med regelbunden kontroll.Regummeringar ska i största möjliga utsträckning eftersträvas. Vid inköp skall bra Miljöval samt Svanelistan beaktas.
 • MOTORVÄRMARE: Minimikrav för användning av motorvärmare är vid stillestånd längre än fyra timmar och en temp på lägre än 5 grader.
 • AVFALL :Kretsloppstänkandet skall prioriteras för såväl kontor, uppställningsplats och transportfunktionen.
 • Att ständigt förebygga föroreningar, brand och andra risker.

Vår arbetsmiljöpolicy

Vi skall eftersträva att skapa en god arbetsmiljö för att säkerställa och förbättra de
anställdas psykiska och fysiska hälsa, för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.

Genom utvecklande processtänkande skall vi sträva efter att ständigt utveckla vårt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöpolicyn uppnår vi genom:
Att olycksfall , ohälsa och arbetsrelaterade sjukdomar förebyggs och åtgärdas.
Att arbetsmiljön ska innefatta alla faktorer som påverkar människan i arbetet.
Att risk och handlingsplaner ska innefatta alla faktorer som påverkar människan i arbetet.
Att kontinuerligt utbilda och informera alla våra anställda om arbetsmiljöfrågor och risker.
Att uppfylla kraven i lagstiftning inom arbetsmiljöområdet.
Att arbeta aktivt med rehabilitering.

Vår trafiksäkerhetspolicy

Shelter Transport AB påverkar trafiksituationen i vårt land.
Vi ser det därför som vårt ansvar att vara föredömen i trafiken.
Att arbeta med trafiksäkerhet och trafiksäkerhetsmål är en förutsättning för
Shelter och allas vår överlevnad och utveckling.

Detta innebär att anställda och ledning inom företaget:
Alla skall använda säkerhetsbälte.
Håller avstånd till framförvarande.
Respekterar kör och vilotider.
Att vi är väl utbildade och motiverade för vår uppgift
Respekterar gällande viktbestämmelser
Följer våra förarinstruktioner i övrigt
Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt.
Är sprit och drogfria, inklusive starka mediciner och undviker att köra då vi är trötta.
Håller fordonen i trafiksäkert skick.
Strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd.

Berga 2003-11-30. Reviderad 2009-11-17.